Live Auction Rules

Live Auction Rules

 1. To enter a bid for a live auction item, please raise your bidding placard high to attract the attention of the auctioneer and our volunteer spotters.
 2. In case of a ‘tie-bid’ or dispute, the auctioneer’s decision is final.
 3. Donors estimate the value of the auction item(s).

 

AUCTION ITEM PAYMENT AND ITEM PICKUP

 1. Receipt of your certificate of redemption will be at your table, coordinated by our staff.
 2. Payment for auction items can be made with a personal check made out to Lifeworks, cash, or credit card.
 3. All sales are final. There will be no exchanges or refunds on items.
 4. Some items have restrictions and/or expiration dates. Please note disclaimers in item descriptions. It is highly recommended that winning bidders arrange dates as soon as possible with the donor.
 5. Only the amount paid over the listed value of an item is tax-deductible. Please consult your tax advisor regarding the tax-deductibility of the amount paid over the listed value.

 

Lifeworks Services, Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.

Txoj Cai Kev Twv Nqi Tam Siv

 1. Txhawm rau twv tus nqi rau cov khoom tam siv, thov caw tsa koj daim npav twv nqi txhawm rau los qhia qhov kev muaj siab rau ntawm cov tub muab kev twv nqi thiab peb tus neeg tsom kwm.
 2. Yog tias ho muaj ‘twv nqi-khoo’ los sis tsis sib haum xeeb, qhov kev txiav txim siab ntawm tus tub muab kev twv nqi yuav yog qhov txiav txim kawg.
 3. Tus muab nqi kwv yees tus nqi ntawm cov khoom twv nqi.

 

KEV THEM NQI THIAB TXAIS COV KHOOM SIB TWV

 1. Daim ntawv pov thawj them nqi yuav nyob rau ntawm koj lub rooj, koom tes los ntawm peb cov neeg ua hauj lwm.
 2. Kev them nqi cov khoom sib twv tuaj yeem them rau tus neeg pab them nqi tuaj mus rau Lifeworks, ua nyiaj ntawv, los sis npav nrho nyiaj.
 3. Tag nrho cov khoom muag yog zaum kawg lawm. Yuav tsis muaj kev hloov pauv los sis thim cov khoom rov qab.
 4. Muaj qee yam khoom yuav muaj kev txwv thiab/los sis hnub tag caij nyoog. Thov nco ntsoov cov lus txwv nyob rau ntawm cov ntsiab lus qhia txog qhov khoom. Yuav tsum paub hais tias cov neeg uas sib twv yeej tswj xyuas cov hnub kom sai li sai nrog rau cov muab kev pab.
 5. Tsuas yog cov nyiaj uas tau them tuaj rau cov npe khoom yog tuaj yeem txiav se tau. Thov caw sab laj rau koj tus neeg cob qhia kev sau se txog ntawm kev txiav se ntawm cov nyiaj them rau cov khoom.


Lifeworks Services, Inc. yog 501(c)(3) lub koom haum uas tsis vam khom nyiaj paj ntsig.

Shuruucda Xaraashka Tooska ah

 1. Si aad u gasho tartanka alaabta xaraashka tooska ah, fadlan kor u qaad boodhkaaga tartanka si aad u soo jiidato dareenka xaraashaha iyo tiriyayaasha mutadawaca ah.
 2. Haddii ay dhacdo ‘barbardhac gorgortaneed’ ama khilaaf, go’aanka xaraashahu waa kama dambeys.
 3. Ku-deeqayaasha ayaa qiyaasa qiimaha shayga(alaabta) la xaraashayo.

 

BIXINTA LACAGTA IYO QAADASHADA SHAYGA XARAASHKA AH

 1. Rasiidhka shahaadadaada lacag bixinta ayaa ay miiskaaga dhigi doonaan shaqaalaheena.
 2. Lacagta alaabta xaraashka ah waxaa lagu bixin karaa jeeg shakhsiyeed oo loo diro Lifeworks, kaash, ama kiridhit kaar.
 3. Dhamaan iibku waa kama dambeys. Alaabta lama beddeli doono ama lacagtooda lama celin doono.
 4. Alaabaha qaarkood waxay leeyihiin xayiraado iyo/ama taariikhaha dhicitaanka. Fadlan eeg afeefaha ku qoran sharaxaada alaabta. Waxa aad loogu boorinayaa in tartamayaasha guulaystaa ay ula dejiyaan taariikhaha kulanka ku-deeqaha sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah.
 5. Kaliya qaddarka la bixiyay ee ka badan qiimaha shayga u qoran ayaa canshuurta laga jarayaa. Fadlan kala tasho la-taliyahaaga canshuuraha wixii ku saabsan canshuur ka jarista lacagta la bixiyay ee ka badan qiimaha u qoran shayga.

 

Lifeworks Services, Inc. waa urur 501(c)(3) ah oo aan faa’iido doon ahayn.


Reglas de la subasta en vivo

 1. Para hacer una puja por un artículo de la subasta en vivo, levante el cartel de puja lo suficiente como para llamar la atención del subastador y de nuestros observadores voluntarios.
 2. En caso de empate o disputa, la decisión del subastador será definitiva.
 3. Los donantes estiman el valor del objeto o los objetos subastados.

 

PAGO Y RECOGIDA DEL ARTÍCULO SUBASTADO

 1. Nuestro personal coordinará la recepción de su certificado de canje, que tendrá lugar en su mesa.
 2. El pago de los artículos subastados puede realizarse mediante un cheque personal a nombre de Lifeworks, en efectivo o con tarjeta de crédito.
 3. Todas las ventas son irreversibles. No se admitirán cambios ni devoluciones de los artículos.
 4. Algunos artículos están sujetos a restricciones o fechas de vencimiento. Preste atención a los avisos que se encuentran en la descripción de los artículos. Es sumamente recomendable que los postores ganadores acuerden lo antes posible con el donante las fechas relativas al artículo.
 5. Solo es deducible de impuestos el importe pagado por encima del valor de lista de un artículo. Consulte con su asesor fiscal sobre la deducibilidad de impuestos del importe pagado por encima del valor de lista.

 

Lifeworks Services, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).